lv | ru | en

Noteikumi

Apstiprināti 21/12/2018.
SIA „Krasta Sporta Centrs”

„Krasta” sporta centra
iekšējās kārtības noteikumi


I Vispārīgie noteikumi

1.1. Krasta sporta centra (turpmāk – „Centrs”) iekšējās kārtības noteikumi attiecas uz visiem Centra apmeklētājiem (klientiem, viesiem, treneriem, klienta uzaicinātām personām, spēlētājiem u.c., turpmāk visi kopā – „Centra apmeklētāji”) bez izņēmuma.
1.2. Izmantojot Centra pakalpojumus un/vai atrodoties tā teritorijā, Centra apmeklētājs piekrīt šiem Centra iekšējās kārtības noteikumiem.
1.3. Šo Centra iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanas gadījumā Centram ir tiesības atteikties sniegt jebkādus pakalpojumus jebkuram Centra apmeklētājam.
1.4. Centra iekšējās kārtības noteikumi sagatavoti latviešu, krievu un angļu valodās. Strīdu gadījumā noteicošais ir Centra iekšējās kārtības noteikumu teksts latviešu valodā.


II Uzvedības normas un atbildība

2.1. Centra apmeklētājiemjāievēro Centra darbinieku norādījumi.
2.2. Centra apmeklētājiem saudzīgi jāizturas pret Centra īpašumu.
2.3. Atrodoties Centrā, jāievēro kārtība un tīrība.
2.4. Centra apmeklētājiem ir pienākums rīkoties saskaņā ar vispārpieņemtām sabiedrības uzvedības normām, un netraucēt citiem apmeklētājiem.
2.5. Centra apmeklētājiem ir pienākums cienīt citus Centra apmeklētājus un darbiniekus.
2.6. Katram klientam patstāvīgi jāuzrauga sava veselība.
2.7. Ja treniņa laikā klients jūtas slikti, klientam nekavējoties jāpārtrauc treniņš un jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības.
2.8. Centrs nav atbildīgs par Centra apmeklētāju veselības stāvokli. Piekrītot šiem Centra iekšējās kārtības noteikumiem, Centra apmeklētājs atbrīvo Centru no jebkāda veida atbildības, kas saistīta ar potenciālajām traumām, veselības pasliktināšanos un nelaimes gadījumiem.
2.9. Centra apmeklētājs ir personīgi atbildīgs par savām mantām. Centrs nav atbildīgs par mantām, kas atstātas skapīšos un citur Centra telpās.
2.10. Klients aizslēdz attiecīgajā reizē pieejamo skapīti ar slēdzeni, kuru Klients iegādājas Centra reģistratūrā, vai arī klients var izmantot savu slēdzeni. Personīgā slēdzene ir nepieciešama, jo Centrā ir īpaši skapīši, kurus slēdz tikai ar piekaramo slēdzeni. Atstājot Centru, klients atstāj skapīti atvērtu, paņem slēdzeni vai atstāj to tam paredzētā vietā. Ja skapītis pēc Centra darba laikabeigām tiek atstāts slēgts, drošības nolūkos Centrs pārgriež slēdzeni un atbrīvo skapīti no mantām; mantas tiek uzglabātas 7 kalendārās dienas pēc to atrašanas, bet pēc tam tās tiek iznīcinātas. Šādā gadījumā Centrs neuzņemas atbildību par klientam radītajiem zaudējumiem.
2.11. Centram ir tiesības atteikties pagarināt klienta abonementu, ja viņš ir pārkāpis Centra iekšējos kārtības noteikumus vai traucējis Centra darbību.
2.12. Par neatbilstību Centra iekšējiem kārtības noteikumiem Centram ir tiesības atcelt klienta abonementu, neatmaksājot naudu par neizmantoto laiku.
2.13. Centra darbiniekiem ir tiesības lūgt Centra apmeklētāju atstāt Centra telpas, ja viņš ir pārkāpis Centra iekšējos kārtības noteikumus vai traucējis Centra darbību.
2.14. Centrs patur tiesības atteikties pārdot klientam abonementu un sniegt jebkuru citu pakalpojumu.
2.15. Centram ir tiesības anulēt klienta iepriekšējās rezervācijas gadījumā, ja Centrs rīko turnīrus, meistarklases vai citus notikumus, iepriekš par to informējot klientu un vienojoties ar klientu par citu spēleslaiku. Anulētā spēles laika rezervēšana tiek noteikta pēc klienta pieprasījuma vismaz divas dienas iepriekš, vadoties pēc brīvajiem laikiem, kas ir pieejami, bez iespējas pārcelt šo laiku.
2.16. Centram ir tiesības, iepriekš informējot klientu, veikt izmaiņas treniņu grafikā, darba laikā, Centra iekšējās kārtības noteikumos un pakalpojumu tarifos, publiskojot tos mājas lapā, izvietojot recepcijā, nosūtot e-pastā vai izsniedzot drukātā veidā.
2.17. Klients ir solidāri atbildīgs par to, lai viņa uzaicinātās personas ievērotu Centra iekšējās kārtības noteikumus, kā arī par nodarīto kaitējumu Centra īpašumam, nodarīto zaudējumu apmērā. Ja klienta uzaicinātās personas nespēj pildīt savas saistības sakarā ar Centram nodarītajiem zaudējumiem, Centra īpašuma bojājuma gadījumā klientam radušies zaudējumi ir jāsedz pilnā apmērā.
2.18. Gadījumos, ja rodas avārijas vai ārpuskārtas situācijas (ugunsgrēka, elektroenerģijas padeves traucējumi), Centra apmeklētājiem NEKAVĒJOTIES jāpamet Centrs, izmantojot centrālo ieeju, bet gadījumā, ja tas nav iespējams, tad izmantot evakuācijas izejas. NEKAVĒJOTIES par to ziņot administratoram un/ vai tehniskajam Centra personālam.
 

III „Krasta” sporta centrā aizliegts:

3.1. Radīt neērtības citiem apmeklētājiem un traucēt Centra darbiniekiem pildīt savus pienākumus.
3.2. Atrasties tenisa kortā, trenažieru zālē un uz skriešanas celiņa ar āra apaviem.
3.3. Atrasties tenisa kortā, trenažieru zālē un uz skriešanas celiņa ar zeķēm vai basāmkājām, ja vien treneris to nav atļāvis treniņa laikā.
3.4. Pīpēt.
3.5. Lietot vai atrasties alkohola un/vai narkotisko vielu ietekmē.
3.6. Ņemt uz treniņu ēdienu.
3.7. Ņemt dzērienus stikla pudelēs.
3.8. Bojāt inventāru un aprīkojumu.
3.9. Bojāt kortu segumu, inventāru un Centra aprīkojumu ar priekšmetiem, kas var bojāt iekārtas, inventāru vai korta segumu. Centra īpašuma, kortu seguma, inventāra un aprīkojuma bojājuma gadījumā Centra apmeklētājsapņemas pilnībā atlīdzināt zaudējumus.
3.10. Centra īpašuma, kortu seguma, inventāra vai aprīkojuma bojājuma gadījumā, Centra apmeklētājs atlīdzina zaudējumus 5 kalendāro dienu laikā.
3.11. Viesiem un klientiem aizliegts atrasties vietās, kas paredzētas tikai darbiniekiem.
3.12. Aizliegts paaugstināt balsi, traucē citiem apmeklētājiem, pārkāpt Centra iekšējās kārtības noteikumus.
3.13. Aizliegts izmantot skaņu aparatūru, uzņemt video un fotografēt bez Centra atļaujas; nesankcionēti pārdot preces un pakalpojumus, izplatīt reklāmu, izvietot sludinājumus un tml.;
3.14. aizliegts ienest viegli uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vielas, ieročus un munīciju.


IV Tenisa kortu izmantošanas noteikumi

4.1. Tenisa kortos ir atļauts atrasties tikai spēlētājiem.
4.2. Maksimālais pieļaujamais spēlētāju skaits vienlaicīgi vienā kortā ir 5 (ieskaitot treneri).
4.3. Ja grupu treniņos paredzēts lielāks spēlētāju skaits, vispirms sazinieties ar Centra administrāciju, lai iegūtu informāciju un nosacījumus.
4.4. Ziemas sezona - nodarbību periods no 1. septembra līdz 31. maijam, ieskaitot.
4.5. Vasaras sezona - nodarbību periods no 1. jūnija līdz 31. augustam, ieskaitot.
4.6. „Tenisa spēles stunda” ir 55 minūtes. Pēc spēles laika beigām klients savlaicīgi piešķir kortu citiem spēlētājiem, pienācīgi sakārtojot kortu aiz sevis. Pārsniedzot Tenisa spēles stundu vairāk par 10 minūtēm, klients papildus Tenisa spēles stundai maksā vēl par 30 minūtēm saskaņā ar Klienta tarifu plānu.
4.7. Tenisa laukumā nodarbības notiek tikai sporta apģērbā un īpašās tenisa kurpēs - kurpēs ar atzīmi „Non-Marking” (kas nebojā un neatstāj pēdas korta segumā).
4.8. Grupu treniņos vecākiem un pavadošajām personām ir aizliegts būt tenisa korta telpās un citās Centratelpās saskaņā ar Centra administrācijas norādījumiem.
4.9. Vecākiem ir tiesības būt tenisa korta telpās, līdzjutēju/ vērotāju zonā tikai ar Centra administrācijas atļauju.
4.10. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, pirms nodarbībām jāsaņem ārsta izziņa, kas apliecina, ka nav nekādu kontrindikāciju, lai spēlētu tenisu. Treneris ir atbildīgs par iepriekš minēto izziņu saņemšanu, uzglabāšanu un uzrādīšanu Centram pēc attiecīga Centra pieprasījuma. Treneris ir atbildīgs, lai pēc treniņa nepilngadīgas personas tiktu nodotas vecāku vai vecāku pilnvarotu personu uzraudzībā.
4.11. Treniņu laikā treneris ir atbildīgs par spēlētāju uzvedību kortā, kā arī par nodarīto kaitējumu Centra īpašumam, nodarīto zaudējumu apmērā. Ja spēlētāji nespēj pildīt savas saistības sakarā ar Centram nodarītajiem zaudējumiem, Centra īpašuma bojājuma gadījumā trenerim ir jāsedz radušies zaudējumi pilnā apmērā.
4.12. Ja klients nolēmis izmantot kortu ilgāk, nekā paredzēts, par to laicīgi jābrīdina Centra administrators.


V Trenažieru zāles noteikumi

5.1. Centrs un tā personāls nav atbildīgs par klienta veselības stāvokli. Visi klienti ir informēti, ka viņi nodarbojas Centra trenažieru zālē bez Centra personāla uzraudzības, patstāvīgi izvēloties savus trenažierus un aprīkojumu un patstāvīgi izpildot fiziskās aktivitātes, pamatojoties uz savām individuālajām spējām.
5.2. Personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, ir atļauts patstāvīgi izmantot trenažieru zāli.
5.3. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var izmantot trenažieru zāli tikai tad, ja tos pavada vecāki vai vecāku pilnvarots pārstāvis, kurš ir vismaz 18 gadus vecs.
5.4. Trenažieru zāles un citas iekārtas jāizmanto saskaņā ar tās mērķiem un lietošanas instrukcijām.
5.5. Trenažieru zālē ir atļauts atrasties tikai tīrās sporta kurpēs. Aizliegts izmantot kurpes ar ādas zolēm, ar tapiņām, trenēties ar basām kājām vai atklātām kurpēm.
5.6. Izpildīt vingrinājumus ar apgrūtinošu slogu vai svariem, kas ir tuvu maksimālajai robežai, ir atļauts tikai pieredzējuša klienta treniņa partnera uzraudzībā.
5.7. Ar svariem, stieņiem, hantelēm jārīkojas īpaši uzmanīgi. Visus vingrinājumus vajadzētu veikt plūstoši, bez asām kustībām.
5.8. Pa trenažieru zāli jāpārvietojas, netraucējot citas personas to darbību zonās. Klientam ir pienākums rīkoties saskaņā ar vispārpieņemtām sabiedrības uzvedības normām, un netraucēt citus apmeklētājus.
5.9. Pēc vingrinājumu pabeigšanas klientam ir pienākums noslaucīt aprīkojumu un inventāru ar dezinficējošām un vienreizējām salvetēm un novietot savu izmantoto sporta aprīkojumu norādītajās vietās.
5.10. Nepieciešams nodrošināt, lai garās un brīvās drēbju daļas, auklas, dvieļi neiekļūst trenažieru kustīgajās daļās.
5.11. Klientam ir pienākums pabeigt treniņu ne vēlāk, kā 20 minūtes pirms Centra slēgšanas.
5.12.Centra iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanas gadījumā attiecībā uz trenažieru zāles izmantošanu Centra administrācija patur tiesības atteikties pagarināt abonementu un sniegt pakalpojumus, neizmaksājot nekādas kompensācijas par neizmantoto laiku.
5.13. Aizliegts:
5.13.1. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atrasties trenažieru zālē bez vecāku vai pilnvaroto personu uzraudzības;
5.13.2. uzsāktu nodarbības trenažieru zālē ar ievainojumiem un vispārēju nespēku. Ja treniņa laikā jūtaties slikti, jums jāpārtrauc treniņš un jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības, nepieciešamības gadījumā informējotCentra administrāciju;
5.13.3. apmeklēttrenažieru zāli, ja esat apreibinošo vielu ietekmē;
5.13.4. uzreiz aizņemt vairākus trenažierus, uzlikt uz tiem sev piederošas mantas;
5.13.5. darboties ar bojātiem trenažieriem un patstāvīginovērst bojājumus. Klientam ir pienākums nekavējoties ziņot administrācijai par jebkādiem trenažieruzāles aprīkojuma darbības traucējumiem;
5.13.6. izmantot trenažieru zāli basām kājām vai čībām; jāizmanto tīri un slēgti apavi;
5.13.7. trenētiesbez krekla;
5.13.8. izmantot trenažierus virs pieļaujamāsnormasar papildus svariem un slodzēm;
5.13.9. ņemt svaru ripas, hanteles, stieņus ar mitrām vai nosvīdušām rokām. Tas var izraisīt izslīdēšanu no rokām un to krišanu;
5.13.10. ienest trenažieru zālē ēdienu; ūdeni atļauts turēt slēgtās plastmasas pudelēs.


VI Saunas izmantošana

6.1. Saunas izmantošana ir no 9:00 līdz 21:30.
6.2. Centra saunas zona ir paredzēta lietošanai vienlaicīgi gan vīriešiem, gan sievietēm.
6.3. Saunu aizliegts apmeklēt cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, ar augstu vai zemu spiedienu, sēnīšu un citām infekcijas slimībām vai kontrindikācijām.
6.4. Saunas teritorijā sievietēm jābūt peldkostīmos un vīriešiem sporta parauga peldbiksēs. Ikvienam jābūt dvieļiem un apaviem, čībām ar gumijas zolēm.
6.5. Aizliegts ieslēgt, izslēgt vai regulēt saunas temperatūru.
6.6. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var izmantot saunu tikai tad, ja tos pavada vecāki vai vecāku pilnvarots pārstāvis, kurš ir vismaz 18 gadus vecs.
6.7. Pirms un pēc saunas ir jāiet dušā.
6.8. Saunā aizliegts lietot skrubjus, ēteriskās eļļas, aromātiskas piedevas un veikt ietīšanas procedūras.


VII Tenisa korta rezervācija, abonements un atjaunošanas nosacījumi

7.1. Abonements ir kopējais tenisa korta nodarbību skaits (vismaz 4). Nedēļā ir jāizmanto vismaz viena tenisa korta nodarbība stundas garumā.Abonements ir jāizmanto vismaz četras nedēļas pēc kārtas.
7.2. Pērkot abonementu, klientam ir jāveic iepriekšējas rezervācijas uz visām tenisa korta nodarbībām.
7.3. Klients nav tiesīgs pārcelt rezervāciju. Ja klients neizmanto rezervāciju, rezervētais laiks tiek uzskatīts kā izmantots. Naudas atlīdzināšana par spēles laiku netiek nodrošināta.
7.4. Centrs nav atbildīgs par rezervētā spēles laika uzturēšanu pēc abonementa termiņa beigām.

 

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA UN PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU